Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Turany

Turany

Mesto Turany sa nachádza v dolnom Turci, 11 km na východ od Martina, položený medzi 2 korytami Váhu, starým a novým, ktoré je súčasťou vážskych stupňov.

Cez mesto preteká Turianka, ktorá pozostáva zo Studenca vyvierajúceho v doline Studenci a z jeho prítokov, menších potôčikov. Prvý vyteká z Mlynísk a poniže Hrabín vteká do Studenca. Druhý prítok priberá v Turanoch. Tento vyteká z dvoch dolín Tiesňav a Snílova, tečie cez Černík a za hradskou sa vlieva do Studenca, čiže Turianky. Turianka sa za mestom vlieva do Váhu.

Poloha mesta: 49′ stupňov 07″ severnej šírky a 19 stupňov 02″ východnej dĺžky.

Nadmorská výška stredu mesta: 406 m

Mesto Turany je samostatný  územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto Turany je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia. Nariadenia nesmú byť v rozpore s Ústavou  Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi,   zákonmi a medzinárodnými  zmluvami, s ktorými  vyslovila  súhlas  Národná  rada  Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na  základe  splnomocnenia  zákona a v jeho  medziach. Také  nariadenie  nesmie  byť v rozpore s Ústavou  Slovenskej  republiky,  ústavnými  zákonmi,  medzinárodnými zmluvami,  so zákonmi, s nariadeniami  vlády,  so  všeobecne  záväznými  predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.